AVG verklaring

PRIVACYVERKLARING
 
Franco-Trading, gevestigd aan de Franz lisztstraat 19 5011 RA te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
 
Franco-Trading 
Franz Lisztstraatt 19
5011 RA Tilburg
 
Website's:
 
http://www.franco-trading.nl/
http://www.standkachels.info/
 
Verder informatie is te vinden op onze website onder de contactinformatie.
 
Franco-Trading heeft een Functionaris Gegevensbescherming, deze is te bereiken via email: franco-trading@home.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Franco-Trading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere, verwerken:
 
 
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- BTW nummer ( Zakelijke klanten )
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren 
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via: Franco-Trading@home.nl dan 
verwijderen wij deze informatie. Als een bestelling is betaald en verwerkt door ons kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen omdat wij deze wettelijke verplicht zijn te bewaren voor de belastingdienst.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Franco-Trading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van betalingen
Om goederen bij de klant af te leveren
Klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Franco-Trading verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.
 
Bewaring van persoonsgegevens
Franco-Trading bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie / Reden / Bewaartermijn
Naam
Adres
Woonplaats
 
Het goed kunnen verzenden van bestellingen en het goed kunnen communiceren met de klant.
Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.
 
Emailadres
Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Trackingen kunnen voorzien door de vervoerder.
Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 
Telefoonnummer
Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Telefoonnummers zijn niet verplicht om gegeven te worden hier is de klant vrij in. Maar deze dragen bij aan het goed kunnen 
bezorgen van bestellingen door onze vervoerders.
Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 
IBAN, bankgegevens
Het kunnen verwerken van bestellingen en eventueel terugbetaling te kunnen doen aan de klant. Bij de betaaldiensten zoals Paypal, Ideal en dergelijke worden geen directe bankgegevens gebruikt. Deze zijn dan 
niet bij ons bekend maar bij de eerdergenoemde betalingsinstanties, wel zijn klantnamen bij ons bekent.
Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.
 
Cookies en vergelijkbare technieken
Voor het verbeteren van de technische werking en het gebruiksgemak van onze website.
Deze kunnen zelf gewist / verwijdert worden door de gebruiker van de desbetreffende computer.
 
IP-adres
IP-adressen worden automatisch opgeslagen bij het bezoeken van alle websites. Deze gegevens zijn nooit gekoppeld aan een naam. 
Deze gegevens zijn niet door ons of de klant te wissen of te veranderen.
 
Pakbonnen
Pakbonnen worden alleen intern gebruikt om bestellingen klaar te maken voorverzending. Deze en facturen worden niet fysiek verstuurd naar de klant maar via een emailsysteem naar het door de klant opgegeven 
emailadres. Pakbonnen worden bij ons bewaard op een beveiligde server en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Wij bewaren deze om eventuele gemaakte fouten en dergelijke goed en snel op te kunnen lossen. 
Deze pakbonnen, met adresgegevens, worden in de regel niet langer dan 3 maanden bewaard en worden daarna vernietigd. Dit gebeurt met een papiershredder klasse P-4, deze is geschikt voor vertrouwelijke 
documenten.
 
Uitzondering op deze bewaartermijn van pakbonnen zijn na-leveringen. Als wij orders niet volledig kunnen versturen maken wij daar na-leveringen van. Hiervoor kunnen de pakbonnen langer bewaart worden om de 
klant alsnog de bestelde onderdelen te kunnen versturen. Hiervan stellen wij de klant op de hoogte en deze mag ook zelf aangeven wat hij wenst dat er gebeurt met zijn na-leveringen.
 
Bewerkersovereenkomsten
Franco-Trading verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
zoals de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw 
gegevens. Franco-Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het overdragen van adresgegevens aan de vervoerder.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Franco-Trading gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen zelf van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Franco-Trading. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Franco-Trading@home.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen twee weken, op 
uw verzoek. Franco-Trading wil u tevens er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Wij kunnen niet alle gegevens van onze klanten verwijderen omdat wij wettelijke verplichtingen hebben ten opzichte van de belastingdienst.
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Franco-Trading neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere: beveiligde verbinding met onze website en met wachtwoorden beveiligde servers en werkplekken. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Franco-Trading@home.nl
 
© FT standkachels 2024
Powered By OpenCart. OC Europa by CsillámVilág